Obiective orizontale – concepte

Egalitate de șanse și de gen și principiul nondiscriminării

Egalitatea de șanse are la bază asigurarea participării depline a fiecărei persoane la viaţa economică şi socială, fără deosebire de origine etnică, sex, religie, vârstă, dezabilităţi sau orientare sexuală.

Egalitatea de gen este un drept prin care oricine este liber să își dezvolte propriile aptitudini și să își exprime opțiunile, fără a fi influențate de particularitățile sexului căruia îi aparține. Comportamentele, aspirațiile și nevoile diferite ale femeilor și bărbaților, trebuie să beneficieze de apreciere și promovare egală. Discriminarea de gen este o încălcare a drepturilor omului.

Egalitatea de gen și respectarea drepturilor femeilor sunt înțelese în prezent ca premize pentru o dezvoltare corectă și durabilă. Ancorată formal în strategiile de dezvoltare ale comunității internaționale, egalitatea între femei și bărbați formează, de asemenea, o parte incontestabilă a acquis-ului comunitar european. Integrarea egalității de gen în problematicile interne și externe ale Uniunii Europene a fost formalizată în 1997 prin Tratatul de la Amsterdam (Articolul 3, aliniatul 2), care a mandatat un angajament progresiv privind principiul egalității de gen în cooperare pentru dezvoltare.

Principiul egalității de șanse este aplicat în cadrul proiectului la toate nivelurile de implementare. Principala componentă cu impact asupra principiului egalității de șanse este selecția elevilor din grupul țintă. Selecția grupului țintă s-a realizat cu respectarea principiului egalității de șanse. Grupul țintă a fost informat asupra drepturilor și obligațiilor pe care le are, principiul egalității de șanse regăsindu-se în toate criteriile de selecție, criteriile de evaluare, alte proceduri, asigurându-se eliminarea inegalităților de gen și a oricărei forme de discriminare.

De asemenea, în desfășurarea activităților proiectului se asigură un tratament egal pentru toți membrii echipei de management și implementare – atât pentru femei cât și pentru bărbați – cu privire la volumul activităților, respectiv asumarea responsabilităților., economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice.

 

Principiul dezvoltării durabile

Conceptul deDezvoltare durabilădesemnează totalitatea formelor și metodelor de dezvoltare socio-economică care se axează în primul rând pe asigurarea unui echilibru între aspectele sociale, economice și ecologice și elementele capitalului natural.

Cea mai cunoscută definiție a dezvoltării durabile este cea dată deComisia Mondială pentru Mediu și Dezvoltare(WCED) în raportul ,,Viitorul nostru comun“: ,,dezvoltarea durabilă este dezvoltarea care urmărește satisfacerea nevoile prezentului, fără a compromite posibilitatea generațiilor viitoare de a-și satisface propriile nevoi”.

Principiul dezvoltării durabile este aplicat în proiectele POSDRU în sensul promovării unor măsuri specifice necesare pentru a crea un echilibru între nevoile economice, sociale şi cele din domeniul protecției mediului înconjurător, asigurând prosperitate pentru generațiile actuale şi viitoare. Dezvoltarea durabilă este recunoaşterea faptului că obiectivele economice, sociale şi de mediu nu pot fi realizate separat.

Unul din obiectivele dezvoltării durabile este să formeze oameni mai bine pregătiți pentru a face față provocărilor prezente și viitoare și pentru a acționa cu responsabilitate față de generațiile viitoare. Consilierea elevilor are ca scop tocmai consolidarea corelării între abilitățile și competențele elevilor și cerințele mediului economic pentru a face față provocărilor viitoare. Cu alte cuvinte motivația intrinsecă a proiectului este asumarea responsabilității față de viitorul elevilor prin asigurarea condițiilor optime de consiliere și practică a acestora în scopul alegerii carierei potrivite.

Pe termen lung, rezultatele proiectului vor avea un impact semnificativ asupra sistemului de învățământ românesc, în sensul creșterii eficienței procesului educativ prin antrenarea în sistem a resurselor umane (elevi) pregătiți corespunzător pentru activități în contextul social, economic, informațional al secolului XXI. Astfel, proiectul constituie o premisă pentru dezvoltare socială durabilă, necesară în tranziția către o societate europeană bazată pe cunoaștere.

 

Inovare și TIC

Tehnologiile informaţiei şi comunicării (TIC) sunt esenţiale pentru a îmbunătăţi competitivitatea industriei şi pentru a răspunde cerinţelor societăţii şi economiei.

În cadrul proiectului acest obiectiv orizontal se atinge prin introducerea în procesul de consiliere a celor mai inovative metode educaţionale – comunicare online, materiale digitale, platforma de consiliere COGNITROM – menite să pregătească elevii pentru a răspunde provocărilor în societatea cunoaşterii.

De asemenea, activitatea inovativă de tip firmă de exercițiu se desfășoară în sedii FE dotate cu echipament IT și conexiune la internet. Practic activitatea de firme de exercițiu/FE a fost proiectată având în vedere suportul hardware și software ce a fost achiziționat prin proiect.

Site-ul și pagina web de campanie sunt proiectate în vederea postării de materiale digitale în format text, foto sau video în vederea informării și promovării activităților proiectului și derulării campaniilor online.

 

Abordare transnațională și interregională

Acțiunile ce se vor derula pentru atingerea obiectivului Abordare interregională se va concretiza prin organizarea unui târg de firme de exercițiu la care vor participa cele 4 firme de exercițiu din proiect precum și firme de exercițiu din regiune și alte regiuni. Interactiunea față în față a unor firme care în mod curent se întâlnesc în piața virtuală este benefică atât din punct de vedere al schimbului de informații/experiențe cât și din punct de vedere al îmbunățățirii tehnicilor specifice într-un proces de negociere, schimb, vânzare.

De asemenea, în cadrul activităților din firmele de exercițiu, elevii vor fi implicați în tranzacții – virtuale – atât cu alte firme din România cât și cu firme internaționale, prin aceasta susținându-se abordarea transnațională a proiectului.